مشتری از رومانی شده شرکت

مشتری از رومانی بازدید از شرکت ما و دقت چهار ستون هواپیما هیدرولیک برش دستگاه.

33333.jpg