که در آن مرگ برش دستگاه عمدتا برای استفاده می شود

مرگ برش دستگاه است که عمدتا برای لیوان های کاغذی در صنعت بسته بندی علامت تجاری، کارتن، کارت های تبریک استفاده می شود و دیگر مرگ برش، چین و سرد عملیات امداد، postpress بسته بندی تجهیزات است.