مرگ برش ماشین تعمیر و نگهداری

اپراتورها باید با توجه به تمیز و گرد و غبار پرداخت. در تولید واقعی سینی برش مرگ بسیاری از ضایعات کاغذ, کاغذ تولید توجه کمی به زنجیره انتقال بخش پلت فرم مرگ برش و قطعات دوار اجرا و ممکن است بلوک تشخیص فوتوالکتریک اول، باعث مشکل. بنابراین، برای تمیز کردن بدن ماشین مرگ برش در وهله اول و برای اطمینان از کارکرد دردسر ماشین حتما.