فرآیند ماشین مرگ برش

فرآیند برش مرگ است متداول ترين روند چاپ بسته بندی استفاده می شود، استفاده از طراحی الگوی مرگ برش ابزار بر اساس نیازهای محصول به مرگ تحت تاثیر فشار قرار دادن چاپ یا دیگر خالی نورد و به شکل مورد نظر برش یا برش فرایند قالب. چین به استفاده از برش سیم یا مرگ از طریق علائم فشار خروجی فشار را در ورقه یا استفاده از رول خط چرخ خم در بشقاب در مکانی از پیش تعیین شده است. معمولا مرگ برش و چین روند مرگ چاقو و چاقو خط ترکیبی در قالب همان در قالب تراش ماشین برای فرایند مرگ برش و دندانه به عنوان مرگ برش دارد