تغییر روغن ماشین مرگ برش

دستگاه های برش مرگ از تغییر نفت. مرگ برش دستگاه اصلی موتور رانده کشویی اهرم, قرقره, دوباره او چهار قطب جنبش رهبری کار در سرعت های بالا تا 6000 در عدم وجود روغن کاری خوب و خنک کننده بسیار سخت است