تعریف قالب برش دستگاه

مرد ماشین و آبجو به نام دستگاه و دستگاه سی دی و NC پانچ اصلی برای برخی از غیر فلزی و لاستیکی خشک نیست و اوا و دو لاستیک مربوط و الکترونیکی و لاستیک پد تلفن قطع مرگ (کامل شکسته و نیمه شکسته) و فشار علائم و bronzing کار، و اتصالات، و به طور خودکار ردیف زباله، ماشین مرگ با استفاده از فولاد و قالب سخت افزار و فولاد خط (یا صفحه حک شده به مرگ نسخه) ، از طریق نسخه چاپ فشار تحمیل شده باید از فشار، محصولات چاپ خواهد شد یا مقوا نورد برش باید شکل. تجهیزات مهم در بسته بندی، پردازش پس از تشکیل چاپ شده است.